تقدیر انجمن انبوه سازان استان مازندران از آقای حاجی پور مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران

در همایش نقش انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن با تحقق باز آفرینی شهری در مورخ 1402/03/22 از جناب آقای حاجی پور مدیر محترم شعب بانک مسکن استان مازندران به دلیل همکاری و حمایتشان ، توسط معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آئینی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

|

تقدیر انجمن انبوه سازان استان مازندران از آقای حاجی پور مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران

به پیشنهاد انجمن انبوه سازان استان مازندران ، در همایش نقش انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن با تحقق باز آفرینی شهری در مورخ  1402/03/22 از جناب آقای حاجی پور مدیر محترم شعب بانک مسکن استان مازندران به دلیل همکاری و حمایتشان  ، توسط معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آئینی تقدیر و تشکر بعمل آمد و لوح تقدیری که توسط انجمن انبوه سازان استان مازندران آماده گردیده بود به ایشان هدیه گردید.