انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان مازندران

با بیش از 20 سال تجربه در پروژه‌های کلان عمرانی و 1163 پروژه موفق عمرانی انبوه همواره در راستای عمل به مسولیت اجتماعی محول‌شده برآن بوده است تا ... با بیش از 75 سال تجربه در پروژه‌های کلان عمرانی و 1163 پروژه موفق عمرانی انبوه همواره در راستای عمل به مسولیت اجتماعی محول‌شده .

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان  مازندران

 

با بیش از 20 سال تجربه در پروژه‌های کلان عمرانی و 1163 پروژه موفق عمرانی انبوه همواره در راستای عمل به مسولیت اجتماعی محول‌شده برآن بوده است تا ... با بیش از 75 سال تجربه در پروژه‌های کلان عمرانی و 1163 پروژه موفق عمرانی انبوه همواره در راستای عمل به مسولیت اجتماعی محول‌شده .